Před vstupem na dráhu je každý návštěvník povinen se seznámit s
provozním řádem. Zakoupením vstupenky pak návštěvník dává najevo, že se s
podmínkami provozního řádu seznámil a souhlasí s nimi.

Každý návštěvník se účastní jízdy na vlastní nebezpečí a vlastní
zodpovědnost.

Jízdy na trati se smí zúčastnit pouze jezdec starší 15 let.

Platí zákaz jízdy pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek.

Zakoupením lístku souhlasí návštěvníci s provozním řádem a zavazují se ho
dodržovat. Nedodržení provozního řádu zejména při jízdě, může znamenat
předčasné ukončení jízdy, bez nároku na vrácení jízdného.

Za bezpečnost dětí v celém areálu vždy odpovídají zákonní zástupci.

Návštěvník musí dbát pokynů obsluhy. Pokud je
nedodrží, může být vykázán bez náhrady jízdného, popř. uhradí škodu, která
provozovateli jeho chováním vznikla.

Provozovatel neručí za žádné škody či újmu na zdraví, které si návštěvník
při jízdě na motokáře způsobí.

Provozovatel taktéž neručí za odložené věci a za ušpinění oděvu při jízdě
motokárou.
Každý musí svoje oblečení přizpůsobit tomuto sportu.

Po zaplacení jízdy si návštěvník převezme helmu, hygienickou čepici,
popřípadě kuklu
 a dostaví se do depa na pokyn obsluhy k
převzetí motokáry.

Odjezd z depa je pouze na pokyn obsluhy

Při jízdě na motokáře musí návštěvník dodržovat tyto zásady:

– návštěvník musí mít při jízdě nasazenou a zapnutou přilbu, dlouhé
vlasy bezpodmínečně musí být svázány a zastrčeny pod helmou, šály, šátky a vše
volné kolem krku musí být sundáno!!! V PŘÍPADĚ NEUPOSLECHNUTÍ NEBUDETE VPUŠTĚNI
NA TRAŤ!!!

– je přísně zakázáno úmyslně narážet do bariér, druhých motokár a
šlapat na oba pedály současně!!!

– při
úmyslném narážení do bariér, nebo druhých motokár bude jezdec naveden do depa a
dostane na 1 kolo penalizaci, při opakovaném bude z dráhy bez nároku na náhradu
vykázán.

– musí
přizpůsobit styl a rychlost jízdy svým schopnostem tak, aby neohrozil zdraví
svých spolujezdců a majetek provozovatele

– pokud
vidí, že je někdo rychlejší je povinen nebránit mu v předjetí a pustit jej před
sebe, v případě, že to neudělá, bude na to upozorněn obsluhou.

– při
náhlé kolizi na dráze, kterou bude obsluha signalizovat, je každý povinen
neprodleně zpomalit nebo zastavit po celou dobu siganlizace.

– konec
závodu je na znamení obsluhy při průjezdu cílem, jezdci po dojezdu posledního
kola musí zajet do depa.

– na
konci jízdy při pokynu obsluhy – pomalu zajet do depa, aby neohrozil mechanika
či své spolujezdce

– nesmí
vozit druhou osobu na motokáře!

– nesmí
při jízdě vyhazovat žádné předměty z motokáry,či jinak znečišťovat dráhu. Pokud
jezdec nedodrží tyto zásady, nese veškerou odpovědnost a finanční náhradu za
zničené zdraví spolujezdců, či mechaniků a za hmotný majetek, který tímto svým
chováním zničí

Platí přísný zákaz vstupu do motokárové dráhy, jsou-li motokáry na dráze,
případně připraveny k jízdě.

V případě poruchy je návštěvník povinen, pokud to je možné, zajet do depa,
nebo odstavit motokáru bokem a zvednutou rukou upozornit obsluhu na závadu,
popřípadě se řídit pokyny obsluhy.

Výměna motokáry, nebo vrácení poměrné části peněz, je možná jen v případě
závady jednoznačně nezaviněné zákazníkem nebo jeho spolujezdců.

Při nastupování a vystupování z motokáry, musí návštěvník dbát zvýšené
pozornosti před kontaktem s nekrytými částmi motoru – hrozí nebezpečí popálení!